Sahabat Sejati

Tuesday, 19 August 2014

40 Ciri Ajaran Sesat


Tajuk : 40 Ciri AJARAN SESAT
Penulis : Mohammad Nizam Abdul Kadir
Penerbit : Telaga Biru Sdn Bhd
Mukasurat : 184
Harga : SM 20.00 / SS 22.00

Fahaman dan ajaran sesat meru­pakan anca­man yang besar ter­hadap aki­dah Islam pada masa ini. Kerosakan aki­dah bakal merosakkan tauhid dan keimanan sese­o­rang Mus­lim. Justeru, tulisan ini mendedahkan ciri-​ciri fahaman sesat di samp­ing men­je­laskan aki­dah Islam yang sebe­nar den­gan menge­mukakan hujah-­hu­jah daripada al-​Quran, hadis dan pen­da­pat para ulama. 

Men­ga­pakah Anda Perlu Memi­liki Buku Ini? 

Penulis mema­parkan pen­je­lasan ter­hadap ciri-​ciri ajaran sesat den­gan menge­mukakan hura­ian yang lengkap agar pem­baca dapat men­ge­nal pasti fahaman yang salah, menyeleweng dan sesat. Dapat dijadikan pan­d­uan oleh pem­baca agar tidak mudah ter­jeru­mus den­gan sesu­atu fahaman yang sesat, Dapat mem­per­be­tul fahaman sebe­gini dari­pada men­jadi barah hati yang boleh mem­bunuh aki­dah Islam! 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan!

2 comments:

Kakzakie said...

Kakak belum ada buku ini tapi seumpama ini kakak ada juga. Lupa hasil garapan penulis siapa...

Environment hari ini memerlukan kita berhati-hati apa lagi dalam hal mendidik anak-anak. Banyak ajaran sesat yg dtg secara halus tanpa disedari. Na'uzubillah... takut kan.

paridah said...

benar spt komen kakzakie tu...persekitaran menuntut kita prihatin dgn perkara2 yg menyangkut soal akidah...

Post a Comment